Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký xét tuyển

Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký xét tuyển có nội dung tóm tắt về lý lịch cá nhân, đăng ký xét tuyển vào chi nhánh nào và cam kết làm việc lâu dài từ 5 năm trở lên. Mời các bạn theo dõi.

Tải mẫu tại đây : Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký xét tuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI

 TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

       

         Kính gửi:   - Hội đồng Tuyển dụng Kho bạc Nhà nước

                           - Giám đốc Kho bạc Nhà nước..................…......    

1. Tóm tắt lý lịch cá nhân:

- Tên tôi là:................................................ - Sinh ngày:...........

- Quê quán:..............................................................................

- Hộ khẩu thường trú:...............................................................

- Chỗ ở hiện nay:......................................................................

- Điện thoại liên lạc:.................................................................

- Dân tộc:................................................................................

- Trình độ đào tạo:...................................................................

- Chuyên ngành đào tạo:...........................................................

- Cơ sở đào tạo:.......................................................................

- Ngoại ngữ:...................................... - Tin học: .......................

2. Đăng ký xét tuyển vào đơn vị: Kho bạc Nhà nước ................

3. Cam kết:

Căn cứ khoản 2, Điều 37 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Kho bạc Nhà nước ................................................. tôi xin cam kết:

- Công tác tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự).

- Chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của tổ chức; các quy định đối với cán bộ công chức của Nhà nước, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

- Tự lo liệu về nơi ở, chấp hành nghiêm các quy định của nơi cư trú, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nếu tôi vi phạm một trong các nội dung trên, Kho bạc Nhà nước .............................................. sẽ ra quyết định buộc thôi việc và tôi xin chịu các hình thức xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                      .........., ngày...........tháng........ năm 20……

             Người làm đơn

         (Ký và ghi rõ họ tên)

Facebook comments