Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt

Bãi nại nghĩa là bãi bỏ việc khiếu nại. Thông thường, người bị hại (hoặc nạn nhân) trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi tố.Luật Hà Thành giới thiệu tới quý khách tham khảo và tải về Mẫu đơn này.

 Mẫu đơn xin nhẹ án phạt: tải ở đây

tong-dai-tu-van-truc-tuyen

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................,ngày …. tháng … năm 20...

ĐƠN XIN BÃI NẠI

Kính gửi: .............................................................................................
Tôi tên là : ...........................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................
Là .........................................................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ..................
.................................................................................................
.................................................................................................

Ngày....tháng...năm....

Người làm đơn

..............................

 

Facebook comments