Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

 

Công ty Luật Hà Thành cung cấp mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử để quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

 

anh-tong-dai-tu-van

 

  •  

Toà án........................... (1)

Số:.../.../HSST-QĐ (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  .........., ngày.... tháng..... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

TOÀ ÁN....................................

Căn cứ vào các Điều 39, 176 và 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng...... năm......;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo): (3)............   

Bị Viện kiểm sát (4)...........................................................................................

Truy tố về tội (các tội).....................................................................................

Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.

Thời gian mở phiên toà:..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Địa điểm mở phiên toà: .................................................................................

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:            .............................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người):............................. 

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): .........................................................................

Các Hội thẩm: (5)...............................................................................................           

Hội thẩm... dự khuyết (nếu có): .........................................................................

Thư ký Toà án:.................................................................................................

Kiểm sát viên tham gia phiên toà:....................................................................  

Kiểm sát viên dự khuyết:................................................................................. 

3. Những người tham gia tố tụng: (6)

.........................................................................................................................          

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................          

4. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà:

.........................................................................................................................          

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- VKS...................;

- Bị cáo.................;

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo,

  người bào chữa (nếu có);

- Hồ sơ vụ án.

TOÀ ÁN...................................

Thẩm phán

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04d:     

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: Số: 150/2004/HSST-QĐ).

(3) Ghi từng bị cáo và ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp của bị cáo;

(4) Ghi tên Viện kiểm sát tương tự như ghi tên Toà án được hướng dẫn tại điểm (1).

(5) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi Các Hội thẩm quân nhân; cần ghi họ tên và nghề nghiệp của Hội thẩm.

(6) Ghi họ tên người bào chữa (nếu có); họ tên người phiên dịch (nếu có); họ tên những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà.

 

Mẫu số 04d: Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

-----------------------------------------------------------
 

 

 

 

Facebook comments