Mẫu quyết định xử lý kỷ luật viên chức 2017

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật viên chức có là gì ? Nội dung chính của loại biểu mẫu này như thế nào ? Luật Hà Thành giới thiệu tới quý khách toàn bộ nội dung này cụ thể như sau:
Mẫu quyết định xử lý kỷ luật viên chức là biểu mẫu thể hiện việc quyết định kỷ luật đối với công nhân viên chức nhà nước có nội dung như sau

mau-quyet-dinh-xu-ly-ky-luat-vien-chuc

>>> Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh
Mẫu quyết định xử lý kỷ luật viên chức : Tải ở đây
Mẫu Biên bản lấy mẫu (Mẫu 5a. BBLM), Mẫu điều lệ hội (Mẫu số 9), Tư vấn soạn thảo mẫu đơn tố cáo hành vi gây rối trật tự, xúc phạm danh dự người khác ?

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:   ….. /……

                                                                         …, ngày  … tháng … năm 20…

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc xử lý kỷ luật ông/bà (……)

 
 

 

  •  
  • Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị,…)
  • Căn cứ quyết định… ngày… tháng… năm …của……
  • Căn cứ Nghị định số … của Chính phủ về ….
  • Xét tính chất và mức độ vi phạm của ông/bà về việc …….
  • Theo đề nghị của ông/bà ……….

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật ông/bà … là … bằng hình thức … vì ….vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng đơn vị…, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và ông /bà …..căn cứ Quyết định thi hành.

                                                                                    THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như điều 3;                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)
  • Lưu VP.

 

Facebook comments