Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)

Sổ theo dõi hợp đồng lao động là văn bản ghi lại những thông tin về hợp đồng lao động của các trọng tài viên, nhân viên làm việc tại trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam...
Luật Hà Thành xin giới thiệu tới quý khách mâũ sổ theo dõi hợp đồng lao động : Tải ở đây

bieu-mau-theo-doi-hop-dong-lao-dong

Ba hành kèm theo thông tư Số: 12/2012/TT-BTP

Mẫu số 25/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

>>> Mẫu hợp đồng lao động 2017……....…………………………………………

Sổ theo dõi hợp đồng lao động

QUYN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

S THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Họ tên người làm việc tại Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện ca Tổ chức trọng tài nước ngoài

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ tại Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng lao động

Bảo him xã hội

Ghi chú

Nam

Nữ

Đã ký

(ghi rõ số hp đồng, thời gian ký hợp đồng)

Đã nộp

(ghi rõ số tiền nộp/tháng)

Chưa nộp

(ghi rõ lý do)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm …….đến ngày 31 tháng 12 năm …… )

- Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:…………………..  (trong đó đã chấm dứt:....; đang thực hiện:....)

- Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm:……………………

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Facebook comments