Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn
 

Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự

Giám định về sở hữu trí tuệ

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quyền tự bảo vệ

1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường hợp bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đươc quy định như thế nào ?

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là gì ? Những trường hợp nào được quyền chuyển nhượng đối với giống cây trồng ?

Pages

Facebook comments