Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quản lý nhà nước về kế toán
 

Tổ chức nghề nghiệp về kế toán
 

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 

Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán
 

Trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán
 

 

Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính
 

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán
 

Phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 

Pages

Facebook comments