Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ với doanh nghiệp như thế nào ? Đăng ký đặt in hóa đơn và sử dụng hóa đơn ra sao?..

Trả lời cho những thắc mắc liên quan đến thuế giá trị gia tăng hiện nay như thế nào? Những đối tượng áp dụng tính thuế GTGT ra sao?

 Giá tính thuế, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Các trường hợp hoàn thuế và hóa đơn, chứng từ.
 

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 

 Các khoản thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi bổ sung 2012
 

Pages

Facebook comments