Tư vấn mức đền bù giải phóng mặt bằng, 

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng...

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Tái định cư chổ ở là một hình thức  nhà nước hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Được quy định tại Luật Đất Đai 2013 cụ thể như sau:

Tái định cư chổ ở là một hình thức  nhà nước hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Được quy định tại Luật Đất Đai 2013 cụ thể như sau:                                                      

Thế chấp quyền sử dụng đất có cần đăng ký biến động , Tổng đài tư vấn Việt Luật 19006199

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Tách thửa là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau.

 

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Facebook comments