Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 

Việt Luật giới thiệu tới quý  khách toàn văn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 chi tiết 

Một trong những điểm nổi bật đó là trong phần quy định giao đất, Luật mới đã không phân chia đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm.

 Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh

Pages

Facebook comments